Interview Kate Scelsa

Na het boek Het Onmogelijke Leven van Kate Scelsa gelezen te hebben, had ik zoveel vragen dat ik besloot haar een mail te sturen en de vragen als een soort interview te stellen. Ik had veel vragen aan haar gesteld en sommige heeft ze gecombineerd met elkaar. Zelf moest ik even overschakelen naar het Engels, ook kreeg ik de Engelse antwoorden terug. Omdat ik weet dat vele geen Engels kunnen zal ik de vertaling eronder zetten (De Nederlandse zinnen kunnen aangepast zijn vanuit het Engels anders kloppen de zinnen niet meer). Het spijt me als mijn Engels of de vertaling niet goed is.

 1. How did you get the idea to write this book?
  “Fans of the Impossible Life” came to me through a dream, through my love of the book “Brideshead Revisted” by Evelyn Waugh, and through my desire to see a really honest depiction of queer teen life and sexuality and friendship and self exploration and struggles with depression. All of those things, processed over about four years of writing, went into making ”Fans.”
 2. Hoe bent u op het idee gekomen om dit boek te schrijven?
  “Het onmogelijke leven” kwam tot mij, door middel van een droom, door mijn liefde voor het boek” Brideshead Revisited van Evelyn Waugh”, en door mijn wens om een echt eerlijke voorstelling van zonderling tiener. Leven, seksualiteit en vriendschap en zelf verkennen en om te zien hoe iemand worsteld worstelt met een depressie. Al die dingen, verwerkt over ongeveer vier jaar van het schrijven, ging in het maken van “fans.”
 3. What expectations did you have when you wrote the book?
  Of course I hoped it would get published, but while I was writing I tried to focus as much as I could on just making it the best book possible, and really listening to my characters to figure out how they wanted to have their stories told. This is how I ended up with splitting up the narration between the three characters in the first, second and third person. It was a real breakthrough for me to realize that each of the characters wanted to have their own kind of relationship to the reader.Once we sold the book, my hope was that it would be able to find the readers that it was meant to find, the ones who needed to hear this story. It’s been very exciting to see that start to happen.
 4. Welke verwachtingen had u van dit boek toen u het schreef?
  Natuurlijk hoopte ik dat het gepubliceerd zou worden, maar terwijl ik aan het schrijven was heb ik geprobeerd om zo veel mogelijk kon concentreren, op slechts waardoor het de beste boek mogelijk en echt luisteren naar mijn personages om erachter te komen hoe ze wilde hebben dat hun verhalen verteld. Dit is hoe ik eindigde met het splitsen van het verhaal tussen de drie personages in de eerste, tweede en derde persoon. Het was een echte doorbraak voor mij om te beseffen dat elk van deze personages wilden hun eigen soort van relatie met de lezer.Zodra we het boek verkochten, was mijn hoop dat het in staat om de lezers dat het bedoeld was te vinden, degenen die nodig zijn om dit verhaal te horen te vinden zou zijn. Het is erg spannend om te zien dat het begin tot het gebeuren.
 5. Is the book based on you of your experiences?
  I like to say that the story is fiction but the feelings are real. Each of the characters in “Fans” come from parts of myself, parts of people I know, and bits of “Brideshead.” There are details about Sebby and Rose that I stole from friends, parts of Jeremy that owe a debt to Charles Ryder in “Brideshead” (Sebby is an obvious tribute to Sebastian in that book) and Mira has a lot of me in her.
  Het het boek gebaseerd op u of van uw omgeving?
  Zoals ik al zei is het verhaal fictie, maar de gevoelens zijn echt. Elk van de personages in “Fans” komen uit delen van mezelf, delen van mensen die ik ken, en stukjes ‘Brideshead. “Er zijn details over Sebi en Rose dat ik gewonnen van vrienden, delen van Jeremy dat een schuld te danken hebben aan Charles Ryder in “Brideshead” (Sebby is een duidelijk eerbetoon aan Sebastian in dat boek) en Mira heeft veel van me in haar.
 6. Why did you choose this theme?
  I’m committed to writing queer, feminist stories about characters who are often relegated to sidekick status, simply because these are my people and these are the kinds of stories that interest me personally. So I didn’t want to shy away from anything that felt authentic to me about the teen experience, especially the queer teen experience. With “Fans” that meant looking at the complexities of being a teenager and the ways in which we navigate friendships and love and sexuality at that age. As far as feminism goes, I wanted to write about complex girls who are in the middle of discovering and claiming their own identities for themselves (although see my upcoming second book for my true feminist manifesto.)I was also interested in looking at the phenomenon that we face mostly in adolescence, but sometimes in adulthood, where we’re not really equipped to deal with the intensity of our own experiences, and these things that are suddenly coming up for the first time in our lives. It’s the place where emotion can cross over into madness, which makes it sound bigger than it actually is. It’s often very small, just about getting through the day. There are all of these choices that we have to make every day at that age to figure out who we are becoming and how we’re going to survive getting there.Waarom heeft u voor dit onderwerp gekozen?
  Ik ben toegewijd aan het schrijven van een zonderling, feministe verhalen over personages die vaak worden gedegradeerd tot de status sidekick, simpelweg omdat dit mijn mensen zijn en dit zijn het soort verhalen die mij persoonlijk interesseren. Dus ik wilde niet weg van alles wat authentiek gevoeld word om me over de tiener te ervaren, vooral de zonderlingen tiener ervaring verlegenheid. Met “fans” die betekende te kijken naar de complexiteit van het zijn een tiener en de manieren waarop navigeren we vriendschappen en liefde en seksualiteit op die leeftijd. Voor zover het feminisme gaat, wilde ik schrijven over complexe meisjes die in het midden van het ontdekken en beweren dat hun eigen identiteit voor zichzelf (hoewel zie mijn aanstaande tweede boek voor mijn ware feministisch manifest.) Ik was ook geïnteresseerd in het kijken naar het fenomeen dat we voor staan meestal in de adolescentie, maar soms ook in de volwassenheid, waarbij we niet echt uitgerust om te gaan met de intensiteit van onze eigen ervaringen en die dingen die plotseling komen voor de eerste keer In ons leven. Het is de plek waar de emotie dan kunnen oversteken in waanzin, waardoor het geluid groter dan het eigenlijk is. Het is vaak zeer klein, alleen om de dag door. Er zijn al die keuzes die we hebben om elke dag te maken op die leeftijd te achterhalen wie we worden en hoe we gaan om te overleven om er.
 7. What do you think of the book?
  I’m really happy with it! I had no idea when I started how intense and long the revision process would be (years), but all of it was definitely worth it. I owe a huge debt of gratitude to both my agent Brianne Johnson and my editor Alessandra Balzer. They are both really insightful and brilliant editors, and just so skilled at helping you see the places where something needs to be stronger. An author may write a book alone, but it takes a village to re-write a book. And it takes a whole city to publish it.Wat vind u van het boek?
  Ik ben er echt blij mee! Ik had geen idee toen ik begon hoe intens en lang het herzieningsproces zou zijn (jaar), maar alles was zeker de moeite waard. Ik een enorme schuld van dankbaarheid verschuldigd aan zowel mijn agent Brianne Johnson en mijn redacteur Alessandra Balzer. Ze zijn allebei echt inzichtelijke en briljante editors, en net zo bedreven in het helpen zie je de plaatsen waar iets moet sterker zijn. Een auteur kan een boek alleen schrijven, maar het duurt een dorp om opnieuw een boek te schrijven. En het duurt een hele stad om het te publiceren.
 8. Who’s you favorite character in the book and why?
  This is a tough question for me, because all of my characters mean so much to me, and I have different relationships with each of them. Mira is the closest to myself, and so I have a complicated relationship with her. I love her, but sometimes when I was writing her I would get so frustrated at the ways in which she sabotages herself. We had to hash some things out, and I had to find some real compassion for her and what she’s going through in her struggle with depression. And even though I love all of my characters, I probably wouldn’t want to hang out with Talia. She’s just a little too shrill.Wie is uw favoriete personage in het boek en waarom?
  Dit is een moeilijke vraag voor mij, omdat al mijn karakters betekenen zoveel voor mij, en ik heb verschillende relaties met elk van hen. Mira ligt het dichtst bij mezelf, dus ik heb een gecompliceerde relatie met haar. Ik hou van haar, maar soms, als ik haar aan het schrijven was zou ik zo gefrustreerd op de manieren waarop ze saboteert zichzelf. We moesten een aantal dingen eruit halen en ik moest een aantal echte mededogen voor haar en wat ze doormaakt in haar strijd met depressie te vinden. En hoewel ik hou van al mijn personages, ik waarschijnlijk niet zou willen om te hangen met Talia. Ze is gewoon een beetje te schel.

 

Author bio:
Kate grew up in New Jersey, went to school at Sarah Lawrence College, and now lives in Brooklyn with her wife and two black cats. She spent much of 2002-2013 traveling the world with theater company Elevator Repair Service, performing in their trilogy of works based on great American novels, including an eight hour long show called “Gatz” that used the entire text of “The Great Gatsby.” Kate is currently collaborating with her dad, the legendary free form radio DJ Vin Scelsa, on “The Kate and Vin Scelsa Podcast,” now available on iTunes and SoundCloud.

Auteurs biografie:
Kate groeide op in New Jersey, ging naar school op Sarah Lawrence College, en woont nu in Brooklyn met haar vrouw en twee zwarte katten. Ze brachten veel van 2002-2013 reist de wereld met theatergroep Elevator Repair Service uitvoeren in hun trilogie van werken op basis van grote Amerikaanse romans, waaronder een acht uur durende show genaamd “Gatz” dat de volledige tekst van “The Great Gatsby gebruikt. “Kate wordt momenteel samen met haar vader, de legendarische vrije vorm radio DJ Vin Scelsa, over “The Kate en Vin Scelsa Podcast,” nu beschikbaar op iTunes en SoundCloud.

Sites:
Website: www.katescelsa.com
Twitter: @katescelsa
Facebook: katescelsaauthor
Tumblr: http://katescelsa.tumblr.com
Instagram: @kate.scelsa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.